ՄԵԽԱՆԻԿԱ, ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանբեր

ՄԵԽԱՆԻԿԱ, ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

N:2

2018

140 views

Հարգելի գործընկերներ և ընթերցողներ.

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայասատանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսի 2018 թ. Հերթական համարը (N2, 2018): Հանդեսի երեք թեմատիկ բաժիններում զետեղված են 8 հոդվածներ, որոնցում ներկայացված են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում և ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտում ստացված տեսական և կիրառական հետազոտությունների վերջին արդյունքները մեխանիկայի, մեքենագիտության և մեքենաշինության բնագավառներում:

Հերթական համարի լույսընծայմանը ավանդաբար նախորդում է խմբագրության համակողմանի աշխատանքը, կապված առաջարկվող հոդվածի՝ ամսագրի հաստատված կանոններին համապատասխանեցման հետ: Ցանկանում ենք նշել, որ խմբագրության հիմնական խնդիրն է հանդեսի որակի և հեղինակության անընդհատ բարձրացումը, և, հետևաբար, ներկայումս հրապարակումների համար ներկայացված հոդվածներն անցնում են միակողմանի «կույր» գրախոսում (Single-blind review), երբ հեղինակին անհայտ է գրախոսի անունը: Հնարավոր է՝ մոտ ապագայում անցնենք կրկնակի «կույր» գրախոսմանը (Double blind review), երբ գրախոսին ևս անհայտ կլինի հեղինակի անունը, ինչը առավելագույնս կսահմանափակի  նախկինում հրապարակված նյութերը կրկին հրապարակելու հնարավորությունը:

Հարգելի հեղինակներ:

Շնորհավորում ենք ձեզ այն կապակցությամբ, որ 2012-ից սկսած մեր ամսագրում հրապարակված Ձեր գիտական ​​հոդվածները արդեն իսկ ներառվել են ռուսական գիտական հղումների ​​բազայում (elibrary.ru), որտեղ կարող եք գտնել ձեր հոդվածների մեջբերման ցուցանիշները, ներառյալ ձեր Հիրշի ինդեքսը: Ներկայումս խմբագրությունը շարունակում է աշխատել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Բանբերի «Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն» հանդեսը “Scopus” и “Web of Science”. տվյալների բազայում ներդրման ուղղությամբ: Այս առումով խնդրում ենք ձեզ չհրապուրվել ինքնամեջբերումներով, իսկ գրականության ցանկում ներառել ձեր կողմից առաջարկվող թեմաների ուղղությամբ նորագույն հրապարակումները:

Հաշվի առնելով, որ խմբագրությունը դեռևս շատ հարցեր է ստանում մեր ամսագրում հրատարակությունների պայմանների մասին, հիշեցնումենք, որ մեր հանդեսում ներկայացված բոլոր հոդվածները հրապարակվում են անվճար, այդ թվում՝ օտարերկրյա հեղինակների համար: Կարևորն այն է, որ Ձեր աշխատանքի արդյունքները հրապարակված լինեն առաջին անգամ:

Հուսով ենք՝ կունենանք արդյունավետ և փոխշահավետ համագործակցություն: Սպասում ենք Ձեր նորագույն հետազոտություններին և կիրառական մշակումներին նվիրված աշխատանքներին:

 

Ամսագրի գլխավոր խմբագիր  Բ.Ս. ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

Headings

 • discharge current.

 • electro-conductive

 • indenter

 • penetration

 • stress–strain

Ուսումնասիրվում է մխրճման բնութագրիչների վրա պարպման հոսանքի ազդեցությունը, մասնավորապես ՝LRC շղթայի բնութագրիչների, հարվածի արագության, հոսանքի պարպման տեսքը: Կարևոր դեր է խաղում նաև թիրախի և նրա դիմաց գտնվող թիթեղի միջև եղած հեռավորությունը: Հայտնի է, որ էլեկտրոնա–պլաստիկության երևույթը կախված է հոսանքի արժեքից, հոսանքիու ղղությունից, ինչպես նաև հոսանքի ազդման ժամանակից: Անհրաժեշտ է նշել, որ թիրախում լարվածադեֆորմացիոն վիճակը կախված է թիրախի և թիթեղի միջև եղած հեռավորությունից, և քանիոր մխրճվող մարմնի երկարությունն ազդում է LRC շղթայի պարպման ժամանակի վրա,ուստի պարպման հոսանքի ազդեցությունը մխրճվող մարմնի պլաստիկական հատկությունների, ինչպես նաև ամպերյան ուժի վրա դառնում է կարևոր: Կիրառական տեսակետից կարևոր է ուսումնասիրել ինդենտորի հետընթաց շարժումը խարանի միջից:

Աշխատանքում տրված է ձևախախտվող ինդենտորի հետ շարժման մոտավոր գնահատականը:Ինդենտորի հետ շարժումը սկսվում է նրա լրիվ կանգից հետո կիսա- տարածության մեջ կամ եթե մխրճման խորությունը փոքր է արգելքի հաստությունից: Առաձգական ուժերը ինդենտորը շարժումեն հակառակ ուղղությամբ, այսինքն` եթե ինդենտորի և խարանի միջև առաջացած շփման ուժերը փոքր են կրիտիկական արժեքից, ապա  տեղի է ունենում ինդենտորի հետշարժումը խարանի միջից: Այս երևույթը նկատվել է փորձարարական ճանապարհով,երբ մխրճման պրոցեսը տեղի է ունեցել պարպման հոսանքի առկայության դեպքում: Ինդենտորի բթացումը և սեղմող ուժերի առկայությունը վկայում են այդ մասին:

 • heterogeneous honeycomb cells

 • pure shear

 • singularities.

 • stresses

Քննարկվում են լարումների կոնցենտրացիայի առկայության կամ բացակայության հարցերը հակահարթ դեֆորմացման ազդեցության տակ գտնվող երկու տար­բեր տարաբնույթ բջիջների կենտրոնում: Լարումների կոնցենտրացիայի առկայության բացահայտումը անհրաժեշտ է կոնստրուկցիաների տարրերի քայքայման չափանիշների որոշման համար: Առաջին դեպքում դիտարկվում է հոծ երկ­կող­մանի տարաբնույթ բջիջը, որի համար եզրային պայմաններն ունեն պարբերական բնույթ: Երկրորդ դեպքում տարաբնույթ բջիջը ենթադրվում է խզումով, որի մեկ քառորդը բացակայում է, ինչի հետևանքով խախտվում է եզրային պայմանների պար­բերական բնույթը: Այսպիսով, տարաբնույթ բջիջների լարումների կոնցենտրացիայի առկայության կամ բացակայության հետազոտման խնդիրը վերածվում է երկու տարաբնույթ բջիջների լարվածա-դեֆորմացվող վիճակների համեմատությանը հակահարթ դեֆորմացման դեպքում. ֆիզիկա-մեխանիկական բնութագրերով զգալիորեն և իրարից քիչ տարբերվող բջիջների, որոնց համար, ինչպես պարզվում է, կենտրոնի մոտ գտնվող լարվածային վիճակի պատկերը արմա­տա­պես տարբերվում է: Վերլուծությունն իրականացվել է հաշվողականմաթեմատի­կայի և ծրագրավորման ժամանակակից մեթոդներով և միջոցներով:

 • колебания

 • поверхностные волны

 • пьезоэлектрик

 • сдвиг

 • электроупругость.

Առաձգական և էլեկտրաառաձգական դաշտերի փոխազդեցության դեպքում առաձգական դիէլեկտրակական միջավայրում գրգռումների տարածման օրինաչափու­թյունների և առանձնահատկությունների հետազոտումը գիտական մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում. այդհարցերը դեֆորմացվող պինդ մարմինների մեխանիկայի արդիական խնդիրներից են: Պիեզոէֆեկտով օժտված անհամասեռ միջավայրերում տատանումների և էլեկտրաառաձգական ալիքների տարածման պրոցեսների ուսումնասիրությունը սերտ կապված է էլեկտրաակուստիկայի, պիեզոտեխնիկայի և չափագրման սարքերի զարգացման հետ: Ակնհայտէ, որ ժամանակակից տեխնոլոգիական գիտությունները հնարավորություն են տալիս ստեղծել ճարտարագիտության համար շատ կարևոր կառուցվածքային անհա­մա­սեռ նյութեր:

Ներկայացված աշխատանքում պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ տարածությունում սահքային տատանումների տարածման խնդրի հետազոտման արդյունքները կարող են օգտագործվել էլեկտրաառաձգական տեղայնացված և ծավալային ալիքների տարածման կիրառական խնդիրների ուսումնասիրման ժամանակ: Պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ տարա­ծությունում գործում է մեխանիկական տատանումների գծային աղբյուր, որի առկայությունը և  6mm դասի համաչափությամբ օժտված միջավայրի անհամասեռություն ուպիեզոէֆեկտը էական փոփոխության են ենթարկում ալիքային դաշտը: Ֆիզիկական դաշտերի կապակցվածությամբ է պայմանավորված բյուրեղի համաչափության առանցքով ուղղված տեղափոխություններով մակերևութային (տեղայնացված) ալիքների տարածումը: Պինդ մարմիններում բնույթով տարբեր ֆիզիկական դաշտերի փոխազդեցությունը կարևոր է հոծ միջավայրի մեխանիկայի և մաթեմատիկական ֆիզիկայի արդի խնդիրների տեսանկյունից: Անկասկած, կարևոր է նաև ճարտարագիտական, ակուստաէլեկտրական նորագույն սարքերի նախագծման և աշխատանքի սկզբունքների հետազոտմանհամար: Այս աշխատանքում ուսումնասիրված է մեխանիկական և էլեկտրական դաշտերի գծային փոխկապակցվածությունը, երբ միմյանց հետ հպման մեջ գտնվող պիեզոէլեկտրականկիսա տարածություններից մեկում գործում է մեխանիկական հաստատված գրգռումների գծային  աղբյուրը: Հեքսագոնա համաչափությամբ օժտված տվյալ դասի բյուրեղային միջավայրում էլեկտրաառաձգական ալիքների տարածման հակահարթ՝ սահքի խնդիրը առանձնանում է, և հնարավոր է լինում կառուցել սահքի ալիքի դաշտը պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ տարածությունում:   

 • напряжение Мизеса.

 • напряженное состояние

 • пластическая деформация

 • пористость

 • растяжение

 • степень деформирования

 • шейка

Կլոր հատույթով պլաստիկ դեֆորմացվող նմուշների առանցքային ձգմանդեպքում փորձարկումը նյութի մեխանիկական հատկությունների որոշման կարևորագույն մեթոդն է։ Փոքր պլաստիկ դեֆորմացումների դեպքում նմուշի լարվածային վիճակը միառանցք է։ Պլաստիկ դեֆորմացումների մեծացման հետ մեկտեղ նմուշում առաջանում է վզիկ, որտեղ տեղի է ունենում լարումների բավականին բարդ կենտրոնացում (ծավալային ոչ համասեռ լարվածային վիճակ): Դրա հետևանքով նյութի միկրոծակոտկենությունը մեծանում է, տարբեր ծագումներով ոչ մետաղական ներառումների շուրջն առաջանում են լրացուցիչ ծակոտիներ, որոնք միանալով իրար՝ առաջացնում են ճաքեր, և նմուշը քայքայվում է։

Գրակականության մեջ հայտնի են տեսական և փորձարարական տվյալներ: Հաշվի են առնվել նյութի ծակոտկենությունը և վզիկում լարվածային վիճակի փոփոխությունը (միառանցքայինից եռառանցքայինի) ամենափոքր լայնական հատույթում վիզկի առաջացման պահից առաջ և հետո, ինչպես նաև դրա ամենափոքր լայնական հատույթի տարբեր կետերում որոշվել են նյութի ծակոտկենության աստիճանաբար փոփոխության մեծությունները։ Այս խնդիրների լուծման ժամանակ ընդունվել են ենթադրություններ, որոնց ճշտությունը կարելի է գնահատել՝ օգտագործելով թվային մեթոդները։

Մետաղական նմուշի ձգման գործընթացը մոդելավորվել է ABAQUS ծրագրային միջավայրում։ Խնդիրը լուծվել է նմուշի երկու կողմից տեղափոխությունների տարբեր արժեքների դեպքում։ Ստացվել են լարվածադեֆորմացիոն վիճակի տվյալները, և կատարվել է այդ տվյալների վելուծություն։

Նմուշի վերջավոր տարրերի ցանցը ստացվել է քառանկյուն CAX4R և եռանկյուն CAX3 տիպի տարրերի օգտագործմամբ։ Ընտրվել են առաձգականության (Յունգի մոդուլ, Պուասոնի գործակից, նյութի խտություն) և նյութի դեֆորմացման տարբեր աստիճաններում պլաստիկության (նյութի  դեֆորմացման գրաֆիկի տվյալները) բնութագրերը։

 • ассистирующее устройство

 • биомеханическая система

 • реабилитационное устройство

 • статическое уравновешивание

 • эластичный элемент.

         Առաջարկված է մեթոդաբանական նոր մոտեցում՝ բազմանպատակային օժանդակող սարքերի նախագծման նպատակով՝ հիմնված դրանց զուգահեռ նախագծման սկզբունքի վրա:Ավանդաբար նման սարքերը ստեղծվում են մարդու հենաշարժողական համակարգի գործառույթներին օժանդակելու խնդիրների հաջորդաբար լուծմամբ` քայլելու ժամանակ ոտքերի հավասարակշռմամբ, նստել-ելնելու ժամանակ մարմնի հավասարակշռմամբ, իսկ դրանց գործառութային հնարավորություններն ընդլայնվում են մշակված տեխնիկական լուծումների վերադրմամբ: Նոր մոտեցումը` շարժունակության աստիճանների բարձրացմամբ, ապահովում է սարքի բազմագործառութայնությունը հայեցակարգային նախագծման փուլում և ենթադրում է տարբեր գործառույթների իրականացման համար նույն տարրերի օգտագործումը:Ընդ որում, կրճատվում է տարրերի քանակը, և արդյունքում ձեռք են բերվում նոր առավելություններ, ինչպիսիք են՝ շարժունակությունը, մարդու մարմնիհատվածների ավելի ընդգրկունհավասարակշռման հնարավորությունը` միևնույն ժամանակ նպաստելով մարդու և օժանդակող սարքի կենսամեխանիկական համակարգի հավասարակշռմանն ընդհանրապես:Օժանդակող նոր սարքի մշակման օրինակով առաջարկվող մոտեցումն ապահովում է մարդու և սարքի կենսամեխանիկական համակարգի ստատիկ հավասարակշռումը մարդու քայլելու և նստել-ելնելու ժամանակ:   Սարքի հիմնական առավելություննէհամապիտանի, ամփոփ, կարգավորողև հարմարավետ լինելը`համեմատած հայտնի նմանակների հետ: Նախագծված սարքը կարող է կիրառվել ինչպես մարդու հենաշարժողական համակարգի օժանդակման, այնպես էլ դրա ֆիզիոթերապիայի նպատակով:Սարքն ապահովում է նաև բեռների և անկյունային տեղափոխությունների դիապազոնի չափավորումը, հետևաբար, մարդու ֆիզիոթերապիայի առավել արդյունավետությունը:

         Մարդու հենաշարժողական համակարգին օժանդակող բազմանպատակային հավասարակշռված սարքերի նախագծման առաջարկված մոտեցումը կարող է օգտագործվել նաև նման նշանակությամբ այլ վերականգնողական սարքերի նախագծմաննպատակով:

 • cellular material

 • high- frequency vibration.

 • polygraphic equipment

 • regular microstructure

 • stress concentration factor

Պոլիգրաֆիական մեքենաների նախագծման ժամանակակից պահանջները ներառում են դրանց քաշը և գաբարիտային չափսերը նվազագույնի հասցնելը,ինչպես նաև շահագործման օպտիմալ ռեժիմների ապահովումը:Նշված պահանջները բավարարելու եղանակներից մեկը նոր, կանոնավոր միկրոկառուցվածքով նյութերի օգտագործումն է: Նմանատիպ նյութերը ստեղծվում են հատուկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:Այս նյութերով պոլիգրաֆիական մեքենայի օղակներ նախագծելու համար նախ անհրաժեշտ է կատարել նյութի ամրության հաշվարկ, ուսումնասիրել լարվածային վիճակը նյութի միկրոկառուցվածքում:Անհրաժեշտ է նաև որոշել այն վտանգավոր կետերը, որտեղ առաջանում են առավելագույն լարումների կոնցենտրացիաների գործակիցները:Ներկայացվում են թվային մեթոդով նյութի բջջում լարվածային վիճակի մոդելավորման արդյունքները: Ստեղծված մոդելը թույլ է տալիս ստանալ լարումների կոնցենտրացիաների գործակիցների կախումը միկրոկառուցվածքի բջջի պատի հաստությունից և բջջի պատերի միջև առաջացող լծորդման շառավղից ՝նյութի տարբեր բեռնվածքների դեպքում: Հնարավորություն է ստեղծվում՝ գտնելու նյութի միկրոկառուցվածքի երկրաչափական օպտիմալ պարամետրերը:

Կանոնավոր միկրոկառուցվածքով նյութի նմանատիպ ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ստանալ մեխանիկական ցանկալի հատկություններով նյութեր, որոնք հնարավոր կլինի օգտագործել պոլիգրաֆիական եռադանակ մեքենաներում:Պոլիգրաֆիական մեքենաների օղակների նախագծումը՝ բջջային միկրոկառուցվածքով նյութերի կիրառմամբ, հանգեցնում է նյութական ռեսուրսների ակնհայտ խնայողությունների: Հնարավոր է նաև նյութի բջիջները լցնել պիեզոակտիվ նյութերով, որոնք կծառայեն որպես բարձր հաճախականության տատանման աղբյուրներ: Ստացված նյութով պատրաստված դանակով աշխատելու դեպքում բարելավվում են մեքենայի միշարք բնութագրերը: Դանակին հաղորդվող տատանումների շնորհիվ բարձրանում են կտրման որակն ու ճշտությունը: Մոդելավորման արդյունքները ցույց են տալիս, որ տատանումների կիրառումը փոքրացնում է նաև անհրաժեշտ կտրման ուժը, ինչը հանգեցնում է էներգախնայողության:

 • износ

 • режимы резания

 • цветные сплавы.

 • шероховатость

Ներկայացված է մշակված մակերևույթի խորդուբորդությունների և կտրող թիթեղիկի հետին նիստի մաշման կախվածությունը կտրման ռեժիմներից արդյունավետ մշակման ռեժիմներով կորունդից կտրող թիթեղիկներով ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների նրբասայր մշակման դեպքում:  Գունավոր մետաղների և համաձուլվածքների նուրբ ճակատային ֆրեզման հնարավորությունները՝ ըստ մշակման որակի,իրացվում են, եթե կիրառվեն կորունդե կտրող գործիքներ, որոնք նախապես կողմնորոշված են ըստ բյուրեղաբանական առանցքների` հաշվի առնելով դրանց յուրահատկությունները:

Փորձերը ցույց են տվել, որ կտրման արագության մեծացման հետևանքով միկրոանհարթությունների բարձրությունները նվազում են: Բնութագրական է, որ կտրման արագության փոքր արժեքների դեպքում նվազման ուժգնությունը առավել ակնառու է: Արագության հետագա մեծացման դեպքում Ra - ն էական փոփոխության չի ենթարկվում: Այսպիսով, կտրման արագությունը մեծ ազդեցություն ունի մշակված մակերևույթի խորդուբորդությունների վրա: Կտրման արագության` v -ի մեծացումով փոքրանում է պլաստիկ դեֆորմացումը, որի հետևանքով միկրո անհարթությունների բարձրությունը` Ra – ն, նվազում է: Փոքր պլաստիկություն և մեծ քերամաշելիություն ունեցող մետաղների մշակման դեպքում մշակված մակերևույթի միկրո անհարթությունները բնորոշվում են շփման պայմաններով և կտրող սայրի տրամատի ըստ մաշման աղճատման:

Մատուցումը նույնպես ցուցաբերում է որոշակի ազդեցություն մշակված մակերևույթի միկրոանհարթությունների ձևագոյացման վրա: Մատուցման մեծությունը կանխորոշում են մնացորդային սանրիկների ձևն ու բարձրությունը: Կտրվող տաշեղի հաստության մեծացումով մեծանում են կտրվող շերտի ծավալը, կտրիչի առջևի մակերևույթի և տաշեղի հպման աշխատանքային երկարությունը: Փոքրանում է կտրվող շերտի դեֆորմացումը, մեծանում է կտրման ուժը: Հետևաբար, այս պատճառով մատուցման մեծությունը հանգեցնում է մակերևույթի միկրոերկրաչափության վատացման, որը հարիր է մեխանիկական մշակման տվյալ տարատեսակին:   

Հիմնավորված է, որ մշակված մակերևույթի խորդուբորդությունները կորունդե կտրող թիթեղներով գունավոր մետաղների մշակման ժամանակ գտնվում են Ra = 0,32...0,08 մկմ միջակայքում, որը համարժեք է ալմաստային գործիքներով մշակմանը: Վերոնշյալ համաձուլվածքները մշակելիս հետին նիստի մաշվածքը (h3 = 0,1 մմ),  առանց ՔՀՏՄ- ի օգտագործման, կազմումէ` 250 ... 280 կմ:

 • нанослой

 • пластичность

 • прочность

 • титан

 • ультразвук

 • ультрамелкозернистая структура

 • упрочнение.

 • фольга

 • формирование

 Գրականության վերլուծության և փորձարարական տվյալների հիման վրա ցույց է տրված, որ տիտանն օժտված է հատուկ ֆիզիկաքիմիական հատկություններով՝ բարձր տեսակարար ամրությամբ և պլաստիկությամբ, փոքր տեսակարար կշռով, տարբեր ագրե­սիվ միջավայրերում կոռոզիա­կայունությամբ, չմագնիսանալու ունակությամբ, բարձր ջերմակայունու­թյամբ և ցածր ջերմահաղորդականությամբ, որոնք պահպանվում են ջերմաս­տիճանային լայն տիրույթում՝ ներառյալ կրիոգեն ջերմաստիճանները:

Տիտանի հիմքով արտադրատեսակների հիմնական սպառողներն են ռազմական արդյունաբերությունը և ինքնաթիռաշինությունը. այն լայնորեն օգտագործվում է նաև նավա­շի­նության և բժշկության մեջ: Ներկայումս տիտանային փայլաթիթեղը մեծ կիրառություն է գտել մեքենաշինությունում, ավտոմոբիլաշինությունում,  նավթի և գազի արդյունաբե­րութ­յու­ն­ում, ատոմային էներգետի­կայում, ոսկերչական իրերի արտադրությունում, շինարարությու­նում, սպորտային թեթև սարքավորումների արտադրությունում և այլուր: Ոչ թունավոր և անվնաս  տիտանի երկօքսիդն օգտագործվում է որպես հավելանյութ գունանյութերի, դեղե­ր­ի և դեղնյութերի պատրաստման ժամանակ: Այն օգտագործվում է նաև սննդարդյունաբե­րության մեջ: Այդ է պատճառը, որ տիտանային արտադրատեսակների նկատմամբ պա­հան­ջարկը տարեց­տարի աճում է, իսկ տիտանային սպունգի համաշխարհային արտադրու­թյունը տարեկան աճումէ 5…7% -ով:

Հաշվի առնելով տիտանային նախապատրաստվածքների ստացման հայտնի տեխնոլո­գիաների ուսումնասիրման և վերլուծության արդյունքները՝ պարզվել է, որ դրանց ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների բարելավ­ման հնարավորություն­ները սպառված չեն,և այս ուղղությամբ նոր հետա­զոտությունների իրականացումը հրատապ խնդիրէ:

Հետազոտության նպատակն է հիմնավորել տիտանային փայլաթիթեղի ֆիզիկամե­խա­ն­ի­կական հատկությունների բարելավման հնարավորու­թյունը՝ մակերևույթների լրացու­ցիչ երկկողմանի ամրացմամբ, այն տատա­նելովուլտրաձայնային հաճախականության ին­դենտորով: Աշխատանքում հիմնավորված էտիտանի փայլաթիթեղի ֆիզիկամեխա­նիկա­կան հատկությունների բարելավման հնարավորությունը`մակերևույթների լրացուցիչ երկ­կողմանի ամրացումով, որը կատարվում է երկու զույգ ուլտրաձայնային հաճախա­կա­նության ինդենտորով: Մշակվել է սարքավորումների սխեմա՝ բարակապատ մեքենամասերի ուլտրաձայնային ամրացման նպատակով:

Council

Բանբերը հրատարակվում է 1998 թվականիցհանդեսը` 2012 թ.

Բանբերի խմբագրական խորհուրդՅու․Լ․ Սարգսյան (գլխավոր  խմբագիր, տ.գ.դ.), Ա.Խ. Գրիգորյան (գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Գ. Ավետիսյան (պատասխանատու քարտուղար, տ.գ.դ.), Ս.Գ. Աղբալյան (տ.գ.դ.), Մ.Ք. Բաղդասարյան (տ.գ.դ.), Բ.Ս. Բալասանյան (տ.գ.դ.), Ն.Բ. Կնյազյան (տ.գ.դ.), Ո.Զ. Մարուխյան (տ.գ.թ.), Ս.Հ. Սիմոնյան (տ.գ.դ.)

Հանդեսի խմբագրական խորհուրդ․ Բ․Ս․ Բալասանյան(հանդեսի գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.), Մ․Գ․ Հարությունյան(հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.թ.), Ա․Ս․ Բաբայան(հանդեսի պատասխանատու քարտուղար, տ.գ.թ.), Վ․Հ, Առաքելյան (տ.գ.դ., Ֆրանսիա), Ա․Կ․ Ամիրյան (տ.գ.դ.), Ա․ Գ․Խառատյան (տ.գ.թ.), Ա․Ն․ Միխայլով (տ.գ.դ., Ուկրաինա), Գ․ Վ․ Մուսայելյան(տ.գ.թ.),Ա․Ռ․ Պապոյան (տ.գ.դ.),Գ․Լ․ Պետրոսյան(տ.գ.դ.), Մ․Գ․ Ստակյան(տ.գ.դ.), Հ․Գ․ Շեկյան(տ.գ.դ.), Լ․Ա․ Շեկյան (ֆ-մ.գ.դ.)

Խմբագիրներ` Ժ.Ս. Սեյրանյան, Հ.Ց. Պետրոսյան, Հ.Զ. Ղազարյան

 

© Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)

 «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, հասցեն` 0009, Երևան, Տերյան 105, ՀԱՊՀ

 i.polytechnic.am