Հելիոտեխնիկա

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Ռենտգենակառուցվածքային հետազոտություններ

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Նյութագիտություն եվ մետալուրգիա

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Քիմիական տեխնոլոգիաներ եվ պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Պոլիմերացման պրոցեսների մակրոկինետիկա

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ

Գյուղատնտեսական թունաքիմիկատների ստացում եվ որակի վերահսկում

Բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաներ