Ստրատեգիական պլանը մշակվել է ՀԱՊՀ ռեկտորի 2016թ. փետրվարի 3-ի թիվ 01-03/30 հրամանով ձևավորված, ՀԱՊՀ 2016 - 2020 թթ. Ստրատեգիական պլանի մշակման հանձնախմբի (Հավելված 1) կողմից` ի կատարումն ՀԱՊՀ Գիտական Խորհրդի 2016թ. հունվարի 29-ի թիվ 05 որոշման հանձնարարականի: