ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ Բոլոր նկարները

Նոյեմբերի 27-ին Ա. Մարգարյանի անվ. դահլիճում տեղի ունեցավ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ բաժանմունքի նիստը։ Նիստը նախագահեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, պրոռեկտոր Կ. Արզումանյանը։

Ներկայացվեցին հետևյալ զեկույցները՝

Ինովացիոն կրթության ներդրման հեռանկարները տեխնիկական համալսարանում(Ռ. Աղգաշյան,Գ. Մարգարով),

Մագիստրոսական կրթական ծրագրի մշակումը MARUEEB մոդելի կիրառմամբ(Ո. Մարուխյան, Ռ. Աղգաշյան, Ա. Գևորգյան),

 «Էրասմուս+» ծրագրի «Երկփուլային նորարարական ուսումնական ծրագրերի մշակումը միկրոէլեկտրոնային ճարտարագիտության ոլորտում (DOCMEN)» նախագծի արդյունքների վերլուծություն (Վ.Շ. Մելիքյան, Ս.Կ.Շուքուրյան (ԵՊՀ)),

Ինովացիոն և ձեռնարկատիրական բաղադրիչների դերը ինժենե­րական կրթության մեջ (Ա. Մխիթարյան, Ռ. Աղգաշյան),

Ճարտարագիտական կրթության արդյունավետության բարելա­վու­մը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (Ռ. Աղգաշյան, Գ. Մարգարով),

Նորարարական մանկավարժության ժամանակակից մոտեցում­ներն ու առանձնահատկությունները (Ա. Մխիթարյան, Ա. Աբրահամյան),

Էլեկտրոնային ուսուցման արդյունավետ ներդրումը և իրակա­նա­ցումը (Ա. Աբրահամյան),

Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդաբանության արդիակա­նացումը ինժեներական բուհում (Ի. Հովհաննիսյան, Ա. Առաքելյան),

Կրթական ծրագրերից ՀԱՊՀ շրջանավարտների բավարար­վածու­թյան մասին (Ռ. Աղգաշյան, Ի. Հովհաննիսյան, Ն. Ամիրբեկյան), 

Դիդակտիկա. ավանդական և նորագույն տեխնոլոգիաների հա­մադ­րումը ուսուցման գործընթացում (Հ.Ց. Պետրոսյան),

Պրոբլեմային ուսուցում. նո՞ր, թե՞ նորացված մեթոդիկա (Ա. Մարտիրոսյան),

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զանգվածային տարածման ազ­գային ծրագրի նախագծի փորձարկման հարցի լուսաբանումը(Ա. Ղոչիկյան, Խ. Սանոսյան)։ 

 

Բաժանմունքի նիստն անցավ ակտիվ քննարկումներով, շոշափվեցին ճարտարագիտական կրթության մեթոդական ու մեթոդաբանական արդիական հարցեր։